Privacy statement

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ‘Gebarenles met Lotte & Max’ en beschrijft welke persoonsgegevens ‘Gebaren met Lotte & Max’ verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de gebruiker waarmee deze direct of indirect herleid kan worden. De in dit privacy statement genoemde gegevens en informatie kunnen persoonsgegevens bevatten.

Middels de Dienst van ‘Gebaren met Lotte & Max’ kan Gebruiker via diverse apparaten audiovisueel materiaal zoals bijvoorbeeld liedjes, gebaren, seizoensafleveringen en previews afnemen na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden van ‘Gebaren met Lotte & Max’ . ‘Gebaren met Lotte & Max’  is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Website en de Dienst.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt ‘Gebaren met Lotte & Max’ gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens gebruik maken van de Dienst en bij elk contact tussen ‘Gebaren met Lotte & Max’ en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden en te kunnen factureren, om de Dienst te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te kunnen bieden aan de Gebruiker en voor ander doeleinden zoals in dit privacy statement beschreven.

Definities

Mijn Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang tot de dienst krijgt.

Apparaten: De apparaten waarop Content afgespeeld kan worden zoals deze zijn vermeld op de Website.

Content: Audiovisueel materiaal zoals films, series, lokale content, trailers en previews.

Dienst: De service van ‘Gebaren met Lotte & Max’ die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen afnemen na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden van ‘Gebaren met Lotte & Max’.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van ‘Gebaren met Lotte & Max’ .

‘Gebaren met Lotte & Max’ : is als onderneming geregistreerd onder KVK nr: 34342540 

Website: De Website van de Dienst van ‘Gebaren met Lotte & Max’ is te vinden op https://gebarenles.nl

Hoe verzamelen wij informatie

‘Gebaren met Lotte & Max’ verzamelt informatie over gebruikers op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf: Bijvoorbeeld als de betrokken persoon zich registreert als Gebruiker om van de Dienst gebruik te maken, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van ‘Gebaren met Lotte & Max’, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met ‘Gebaren met Lotte & Max’, bijvoorbeeld met vragen of het gebruik van de Dienst.

Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de Website bezoeken en Gebruikers hebben met hun Account toegang tot de Content. ‘Gebaren met Lotte & Max’ maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website. Aan de hand van het Account kan ‘Gebaren met Lotte & Max’ bijhouden welk gebruik de Gebruikers maken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Account wordt bekeken.

Van ‘Gebaren met Lotte & Max’: Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker zich aan te melden en zich te registreren. De gegevens die Gebruiker hierbij verstrekt (dat wil bijvoorbeeld zeggen e-mailadres, naam) worden door ‘Gebaren met Lotte & Max’ bewaard.

Van derden: Bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker sociale netwerkfuncties gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan ‘Gebaren met Lotte & Max’ bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals bijvoorbeeld van Facebook, Twitter of Google. ‘Gebaren met Lotte & Max’ kan ook informatie ontvangen van partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de Dienst zorgen.

Welke informatie verzamelen wij over gebruikers

‘Gebaren met Lotte & Max’  verzamelt en verwerkt de volgende informatie over Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy statement zijn toegelicht:

Contactgegevens en account: ‘Gebaren met Lotte & Max’  bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor een abonnement (dat wil zeggen e-mailadres, naam en betaalgegevens) of voor een promotionele actie.

Betaalgegevens: ‘Gebaren met Lotte & Max’  laat, via de partij die haar betalingen regelt, informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso.

Informatie over de opgevraagde Content: ‘Gebaren met Lotte & Max’  kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd door Gebruiker.

Informatie over het gebruik van de Website en de Dienst: ‘Gebaren met Lotte & Max’  kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van de Website en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over de app(s) van ‘Gebaren met Lotte & Max’ : Bij gebruik van de app(s) van ‘Gebaren met Lotte & Max’ op een mobiel Apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat Apparaat worden vastgelegd. ‘Gebaren met Lotte & Max’ kan ook het gebruikte type Apparaat vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem. ‘Gebaren met Lotte & Max’ kan daarnaast vastleggen hoe de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload.

Informatie over reacties op e-mails: Als ‘Gebaren met Lotte & Max’ e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als Gebruiker een vraag stelt per e-mail of op een andere wijze contact opneemt met de helpdesk.

Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienst te kunnen bieden: ‘Gebaren met Lotte & Max’ gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum) om na te gaan of Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

Voor de afwikkeling van betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.

Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: ‘Gebaren met Lotte & Max’ kan bijhouden welke Content wordt ongevraagd met behulp van het Account van Gebruiker om (mede) op basis daarvan de Dienst aan te passen op voorkeuren van Gebruiker zoals blijkt uit kijkgedrag.

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: ‘Gebaren met Lotte & Max’ gebruikt de gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends in het gebruik kunnen worden waargenomen om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk type Apparaten of browsers Gebruiker Content opvraagt.

Om misbruik tegen te gaan: ‘Gebaren met Lotte & Max’ verwerkt de informatie over Gebruikers en het gebruik van de Dienst ook om misbruik van de Dienst en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen en om rechten van anderen (inclusief de rechten van rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

Voor marktonderzoek: ‘Gebaren met Lotte & Max’ kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis.‘Gebaren met Lotte & Max’ kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij eerst toestemming daarvoor hebben gegeven.

Voor marketing doeleinden: ‘Gebaren met Lotte & Max’ kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e- mail, sms of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden van de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat ‘Gebaren met Lotte & Max’ hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zichzelf daarvoor op te geven.

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op ‘Gebaren met Lotte & Max’ rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan ‘Gebaren met Lotte & Max’  gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als ‘Gebaren met Lotte & Max’ op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet aanleveren.

Met wie delen wij deze informatie

Met (andere) leveranciers van ‘Gebaren met Lotte & Max’: ‘Gebaren met Lotte & Max’ kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren. Audienceplayer.

Met andere partners van ‘Gebaren met Lotte & Max’: met toestemming van Gebruikers kan ‘Gebaren met Lotte & Max’  ook informatie verstrekken aan andere door ‘Gebaren met Lotte & Max’ geselecteerde partners voor marketingdoeleinden.

Met autoriteiten en anderen: in uitzonderlijke gevallen kan ‘Gebaren met Lotte & Max’ gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als ‘Gebaren met Lotte & Max’ daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

Rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in de informatie die door ‘Gebaren met Lotte & Max’ verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van ‘Gebaren met Lotte & Max’ via e-mail. Indien Gebruiker van deze mogelijkheid gebruik wil maken kan zij dit doen door contact op te nemen met de support@gebarenles.nl.

Personen jonger dan 16 jaar

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt (minderjarigen) mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit privacy statement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen. ‘Gebaren met Lotte & Max’ raadt ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige Gebruiker maakt van de Dienst en om dergelijke Gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy statement.

Beveiliging van informatie

‘Gebaren met Lotte & Max’ handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Links naar websites van derden

De Website kan links naar andere websites bevatten. ‘Gebaren met Lotte & Max’ kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisatie(s) die deze website aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

Contact opnemen

Voor vragen over dit privacy statement of over de wijze waarop ‘Gebaren met Lotte & Max’ gegevens van Gebruiker verwerkt kunnen gesteld worden aan support@gebarenles.nl.

Aanpassingen van het privacy statement

‘Gebaren met Lotte & Max’ behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Gebruiker dient dit privacy statement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het privacy statement kan altijd op de Website geraadpleegd worden.

Laatst bijgewerkt: 5 november 2023